Verkopen of uitkopen? Scheiden en de eigen woning

De woning speelt een belangrijke rol bij de verdeling van uw gezamenlijke bezittingen. Er dient aandacht te worden besteed aan de volgende onderdelen:

 

  • Verdeling woning, afwikkeling hypotheekschuld en gerelateerde voorzieningen.
  • Verdeling van de kosten van de eigen woning.   
  • Fiscaliteit.

  

Verdeling woning, afwikkeling hypotheekschuld en gerelateerde voorzieningen

Stel u bent voor 50% eigenaar van de woning en draagplichtig voor de hierop rustende hypotheek. Ook bent u op dit moment beiden verantwoordelijk voor de betaling van de hypotheekrente, aflossing en verzekeringspremies. In verband met de scheiding zult u keuzes moeten maken over uw gezamenlijke woning. Er zijn verschillende mogelijkheden:

 

Eén van de partners neemt het deel van de woning van de andere partner over
In deze situatie koopt één van beide partners het deel van de woning van de andere partner. Hierbij dient u in onderling overleg of op basis van een advies van een deskundige de woning te waarderen. Er zal een haalbaarheidsonderzoek ten aanzien van de financiering gedaan moeten worden. In verband met deze afspraken dient de vertrekkende partner ontslagen te worden uit de verplichtingen met betrekking tot de hypothecaire geldlening. Dit ontslag zal door de bank verleend moeten worden. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek kan worden vastgesteld of het mogelijk is dat één van beide partners de woning in zijn geheel kan overnemen.

 

Verkoop van de woning aan een derde
Indien het niet wenselijk of mogelijk is dat één van beide partners de woning in zijn geheel overneemt, kan de woning aan een derde worden verkocht. Een makelaar, die uw wederzijdse vertrouwen geniet, kan u hierbij begeleiden. In overleg met de makelaar kunt u een verkoopprijs vaststellen en verkoopstrategie bepalen.

Gezien de verhouding tussen de geschatte waarde van de woning en de hoogte van de hypothecaire geldlening kan de verkoop van de woning leiden tot een restschuld. 

Let op indien u een NHG garantie hebt. Ik adviseer u in overleg met de makelaar en de geldverstrekker te onderzoeken of u zich kunt beroepen op deze borgstelling. De rente van een mogelijke restschuld is fiscaal aftrekbaar.

 

Verdeling kosten van de eigen woning

Voor de periode dat de woning nog gezamenlijk eigendom is, zullen afspraken moeten worden gemaakt over de verdeling van de kosten. Uitgangspunt is dat u gedurende het huwelijk beiden bijdraagt naar rato van uw inkomens. Na de scheiding is het uitgangspunt dat u de kosten draagt die gerelateerd zijn aan de eigendomsverhouding.

Het kan overigens redelijk zijn dat de partner die (vooralsnog) in de woning blijft aan de vertrekkende partner een nader overeen te komen vergoeding betaalt in verband met het woongenot dat hij/zij geniet.

 

Fiscaliteit

Naast de eerste twee onderdelen moet de fiscale situatie worden bekeken indien één van u de gezamenlijke woning verlaat. De woning is voor die partner dan namelijk géén eigen woning meer volgens de fiscale definitie. Wel bestaat de mogelijkheid dat u nog gedurende twee jaar na het vertrek uit de woning gebruik maakt van de “scheidingsregeling”. Dat betekent dat er voor de vertrekkende partner nog twee jaar recht bestaat op renteaftrek voor zijn/haar deel van de eigen woning. De vertrekkende partner heeft alleen recht op renteaftrek op het moment dat deze de rente ook daadwerkelijk zelf betaalt. Vaak worden hierover juist andere afspraken gemaakt en gaat het fiscaal niet goed werken. Er zijn echter mogelijkheden om dit goed te regelen. Laat u hierover goed voorlichten.

Op het moment dat de woning na twee jaar nog steeds gezamenlijk eigendom is, vervalt de scheidingsregeling. Hierdoor is de helft van de hypotheekrente niet meer aftrekbaar. Dit leidt tot hogere maandlasten. Deze nadelige situatie zal voorkomen moeten worden. Het komt erop neer dat de verdeling van de woning binnen twee jaar na vertrek van één van beiden afgewikkeld moet worden.