4 verplichte onderdelen in ouderschapsplan

Binnen een scheiding worden 12 processtappen doorlopen. De eerste stap die wordt doorlopen is het ouderschapsplan.

 

Jonge kinderen zijn onbetwistbaar afhankelijk van hun ouders. Na een scheiding blijft deze afhankelijkheid gewoon bestaan. Ouders behouden in principe ook na een scheiding het gezamenlijke gezag over hun kinderen. De vertrouwde gezinssituatie gaat echter verloren. Voor kinderen heeft dit veelal grote gevolgen, omdat ook voor hen een instabiele periode zal aanbreken. Kinderen kunnen gedurende een scheiding, maar ook daarna, geconfronteerd worden met verschillende emoties. Intense gevoelens van boosheid en verdriet komen vaak voor.
Of een kind gevolgen ondervindt van een scheiding wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mate waarin, tijdens de scheiding, conflicten worden voorkomen. Door conflicten komt het kind vaak tussen de ouders in te staan, wat gevolgen kan hebben voor het hechtingsproces. Omdat het hechtingsproces een essentieel onderdeel is in de ontwikkeling van kinderen, is het van groot belang dat ouders hun conflicten weten te beheersen. Het gevoel te moeten kiezen tussen beide ouders maakt de hechting voor een kind moeilijk.

Na een scheiding verandert de voormalige partnerrelatie tussen de ouders in een collega-ouderrelatie. Tijdens een huwelijk of samenleving zijn veel zaken die de kinderen aangaan vanzelfsprekend. Feestdagen en vakantieperiodes worden samen ingevuld. Na een scheiding vallen deze vanzelfsprekendheden weg. Er moeten afspraken gemaakt worden over de opvoeding en situatie van de kinderen. Ouders die het gezamenlijke gezag hebben over hun kinderen moeten sinds 1 maart 2009 al deze zaken in een verplicht ouderschapsplan opstellen. Hierin worden de woon- en verblijfplaats van de kinderen en de opvoed- en zorgtaken vastgelegd. In het verlengde hiervan moeten afspraken gemaakt worden over de bijdrage in de kosten van de kinderen. Daarnaast moet besproken worden wie mag beslissen over medische zaken en bijvoorbeeld toekomstige schoolkeuzes. Ook moeten afspraken gemaakt worden over hoe de ouders elkaar van informatie voorzien. Het is voor kinderen erg belangrijk dat er financiële stabiliteit is. Daarnaast dragen duidelijke afspraken tussen ouders onderling bij aan het welbevinden van een kind. Voor het opstellen van het ouderschapsplan wordt een ‘werkblad ouderschapsplan’ gehanteerd, die door u  ingevuld kan worden. Als u hier overeenstemming over heeft bereikt, zal op basis van het werkblad een concept ouderschapsplan worden opgesteld en aan u worden toegestuurd. Als u zich hierin kunt vinden, kan het plan ondertekend worden.