Vermogen verdelen...wat zijn de aandachtspunten?

Binnen een scheiding worden 12 processtappen doorlopen. De tweede stap die wordt doorlopen, is het verdelen van het vermogen. 

Bij het verdelen van het vermogen worden de volgende stappen gezet. 

  • Stap 1: De juridische vermogensverdeling

In eerste instantie zal er een inventarisatie gemaakt worden van alle bezittingen en schulden. Als er huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt voor het sluiten van het huwelijk, dan wordt er gekeken op welke wijze deze voorwaarden zijn opgesteld en hoe de uitvoering hiervan is geweest tijdens het huwelijk. In het geval van samenleven zal het opgestelde samenlevingscontract worden doorgenomen. Als u bent gehuwd in gemeenschap van goederen zijn vanaf de huwelijksdatum alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk. 

Bij deze eerste stap wordt ook gekeken of er sprake is van uitgesloten vermogen en mogelijke vergoedingsrechten. Van uitgesloten vermogen is er bijvoorbeeld sprake als er een schenking of erfenis is ontvangen, waarbij er een uitsluitingsclausule opgenomen was. Hierdoor blijft het vermogen buiten elke gemeenschap. In het geval van samenwoners valt dit genoemd vermogen standaard in het privévermogen.

Een vergoedingsrecht ontstaat als vermogensverschuivingen  hebben plaatsgevonden tussen onder andere privévermogens van partijen onderling en het gemeenschappelijk vermogen. Vanaf 2012 is in de wet bepaald dat voor onderlinge vergoedingsrechten de zogenaamde beleggingsleer geldt. Voor vergoedingsrechten die na 1 januari 2012 zijn ontstaan, heb je dus recht op teruggave van het geïnvesteerde bedrag inculsief de waardeontwikkeling. Hierdoor wordt meegedeeld in waardestijging of – daling van hetgeen waarin het privévermogen is geïnvesteerd. Vóór 2012 werd niet meegedeeld in de waardeverandering. U hield recht op het nominale bedrag. In de huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract kan op deze wettelijke regeling zijn afgeweken. 

  • Stap 2: De werkelijk overeengekomen vermogensverdeling 

In overleg wordt besloten wie welke bezittingen en eventuele schulden krijgt toebedeeld. Er wordt een datum afgesproken over het bepalen van de waarde van de vermogensbestanddelen. Verder wordt een datum afgesproken wanneer de bezittingen worden overgedragen. Al deze zaken zullen in het convenant worden vastgelegd. 

  • Stap 3: Het berekenen van over- of onderbedeling 

Als één van de partners meer bezittingen verkrijgt dan waar op grond van de juridische vermogensverdeling recht op is, is sprake van overbedeling. De andere partner wordt dan uiteraard onderbedeeld. Om eventuele overbedeling te neutraliseren, zal de overbedeelde partner een vergoeding betalen aan de onderbedeelde partner.

 

Zorg dat u goede afspraken maakt of de bestaande afspraken bekijkt op het moment dat u gaat investeren met privé vermogen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan bij een scheiding .